Når Enøk Engineering AS har ferdigstilt enøkanalysen og søknad/støttemulighetene er avklart, tilbyr vi også kunden kvalifisert hjelp til tiltaksgjennomføring, enten som konsulentstyrt entreprise eller som totalentreprise.

Konsulentstyrt entreprise er kort fortalt at Enøk Engineering AS fortsatt har en rådgiver/prosjektlederrolle hvor vi prosjekterer anlegget/tiltakene, utarbeider tilbudsunderlag, innhenter konkurrerende pristilbud fra 2-4 tilbydere innenfor hver fagdisiplin og setter sammen et totaltilbud ut fra laveste delentrepriser. Enøk Engineerings står da som leverandør og gir funksjonsgaranti for anlegget. Konsulentstyrt entreprise har vært kundens og vår foretrukne modell gjennom mange år. Uten en kvalifisert rådgivertilknytning er man ikke sikret at anlegget vi fungere som forutsatt, og det er ikke enkelt å sammenligne de forskjellige tilbudene.

I en totalentreprise utvikler kunden selv en funksjonsbeskrivelse og spesifikasjoner for prosjektet samt innhenter konkurrerende pristilbud. I slike tilfeller ivaretar kunden selv rollen som rådgiver-prosjektleder-byggeleder i gjennomføringsfasen.