Elsertifikater – en støtteordning for fornybar energi

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater og trer i kraft fra 1. januar 2012.

Hva betyr elsertifikatordningen for din bedrift?

Som strømkunde blir bedriften pålagt å kjøpe en andel av ditt forbruk gjennom elsertifikatordningen hos din kraftleverandør. For 2014 vil ordningen medføre en tilleggskostnad på ca. 1,20 øre/kWh, avhengig av produkt, produktets varighet og leverandør. Ja, du vil oppleve at kostnaden varierer fra leverandør til leverandør.

Hvorfor innføres ordningen nå?

Bakgrunnen for elsertifikatordningen er et ønske om økt fornybar kraftproduksjon, som er bra for klimaet, bedrer forsyningssikkerheten og bidrar til økt verdiskapning. Elsertifikatordningen innføres nå fordi Norge og Sverige er kommet fram til en avtale om et felles marked. Ordningen er også et ledd i Norges oppfølging av EUs fornybardirektiv. Det er Stortinget som har vedtatt ordningen gjennom Elsertifikatloven.

Se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for nærmere informasjon.