Barrierer

Svært mange lønnsomme enøktiltak blir ikke gjennomført. Årsaken er normalt én eller flere av følgende interne barrierer:

  • Manglende investeringsmidler til denne type tiltak og/eller svært høye lønnsomhetskrav
  • Manglende kompetanse og/eller at personellressurser ikke blir allokert til slike prosjekter
  • Usikkerhet og risikovurderinger vedr sparepotensial og investeringskostnader

Vi kjenner problemstillingene godt og har bred erfaring i å bryte disse barierene og sørge for en effektiv prosjektutvikling og tiltaksgjennomføring.

Forstudie

I en tidligfase gjennomfører vi en innledende forstudie som inkluderer grovkartlegging med befaring, datainnsamling og identifisering av potensielle tiltaksområder. Resultatet danner grunnlaget for en felles beslutning om det skal initieres et energispareprosjekt eller ikke.

Analyse

Neste fase er en mer detaljert analyse av prioriterte tiltaksområder, og hvor resultatet er et beslutningsgrunnlag for tiltaksgjennomføring.

Finansiering – investeringstilskudd

Vi sørger for å fullfinansiere investeringene etter en sparefinansieringsmodell som innebærer at prosjektet er selvfinansierende. Hvis det er ønskelig, tar vi også hånd om hele prosessen med søknad om investeringstilskudd fra Enova eller Enøkfondet i Oslo.

Installasjon og igangkjøring

Vi sørger for at installasjonsfasen med innkjøp, montasje, oppstart, opplæring mm, følger foreskreven plan.
Vi bistår også med ferdigrapportering av tiltakene for å få utbetalt investeringstilskuddet.