Foranalyse

I en tidligfase gjennomfører vi en innledende foranalyse som inkluderer grovkartlegging med befaring, datainnsamling og identifisering av potensielle tiltaksområder. Resultatet danner grunnlaget for en felles beslutning om det skal initieres et energispareprosjekt eller ikke.

Enøkanalyse

En enøkanalyse kartlegger status for byggets tilstand og energibruk samt potensialet for energieffektivisering og forbedringstiltak. Analysen består av en beskrivelse av eksisterende tilstand, beskrivelse av mulige tiltak og kostnad- og lønnsomhetsberegninger. Analysen vil danne beslutningsgrunnlag for byggeier til å avgjøre hvilke tiltak som vil være relevante og lønnsomme å gjennomføre. Analysen vil også gi vise hvordan forbruket er sett i forhold til gjennomsnittet for tilsvarende bygg. (Normtall)

Enøk Engineering AS er godkjent enøkkonsulent i Oslo Klima- og energifond og gjennomfører enøkanalyser for næringsbygg, sameier og borettslag i Oslo og Akershus. Oslo Klima- og energifond dekker 50 % av kostnadene (maks kr.35 000,-) for enøkanalyser i Oslo, byggeier dekker det resterende.

Finansiering – investeringstilskudd

Oslo Klima- og energifond gir tilskudd til en rekke lønnsomme enøktiltak og størrelsen på tilskuddet for hvert enkelt enøktiltak er basert på sparepotensialet. Blant aktuelle tiltak kan nevnes etterisolering av yttervegg, EOS, individuell varmemåling, varmepumper, innregulering av varmeanlegg, vannrensing og fjerning av oljefyr. Komplett oversikt over tiltak/tilskudd finner du på:  www.oslo.kommune.no/enok.

Installasjon og igangkjøring

Vi sørger for at installasjonsfasen med innkjøp, montasje, oppstart, opplæring mm, følger foreskreven plan.
Vi bistår også med ferdigrapportering av tiltakene for å få utbetalt investeringstilskuddet.